در حال حاضر ثبت نام فعال وجود ندارد ثبت نام مرحله بعد از طریق سایت ikvu.ac.ir اطلاع رسانی می شود.