ثبت نام

ثبت نام در دوره های آزاد

زمان ثبت نام:

معمولا سه بار در سال ثبت نام در دوره های آموزش آزاد بلندمدت، کوتاه مدت و تک درس انجام می شود که دو نوبت در ابتدای ترم تحصیلی دانشگاهی (شهریورماه و دی ماه) است و یک دوره در ترم تابستان برگزار می شود.

در ترم اول و دوم تحصیلی ثبت نام در هر سه نوع آموزش بلندمدت، کوتاه مدت و تک درس انجام می شود اما در ترم تابستان ثبت نام ویژه دوره های کوتاه مدت و تک درس است.

شرایط ثبت نام:

ثبت نام در دوره های آموزش آزاد بجز در دسترس داشتن کامپیوتر و توانایی استفاده متعارف از آن، هیچ شرط دیگری ندارد.

هزینه ثبت نام:

نوع دوره تعداد ترم حق ثبت نام
آموزش بلندمدت 2 تا 3 ترم هشتاد تا یکصد هزار تومان
آموزش کوتاه مدت (یک ترم) 6 تا 12 واحد درسی چهل تا پنجاه هزار تومان
تک درس 2 تا 4 واحد درسی پانزده هزار تومان