ثبت نام دوره های آزاد ترم دوم

ثبت نام دوره های آزاد در قالب تک درس و کوتاه مدت آغاز شد.

فهرست دوره ها:

هشت دوره کوتاه مدت شامل: تاریخ فلسفه، حدیث شناسی، فقه و احکام اسلامی، معارف قرآن، منطق،اسلام شناسی،اخلاق و عرفان اسلامی و انقلاب اسلامی ایران

شانزده عنوان تک درس شامل: دانش خانواده و جمعیت، انقلاب اسلامی ایران، فلسفه اخلاق، معارف شیعه، اخلاق اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و ....

حق ثبت نام در  دوره های کوتاه مدت چهل تا پنجاه هزار تومان و در آموزش تک درس مبلغ پانزده هزار تومان می باشد.